Benziyon Netanyahu Historian – the father of Bibi Netanyahu